Wyszukaj jachtyRegulamin Czarterów Online

 • Właścicielem systemu rezerwacji jachtów online www.mjacht.pl jest firma Projekt Gorklo Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszkowie, zwana dalej Firmą

  Firma została wpisana do KRS pod numerem 0000726798 prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 PLN.
  ul. Koziorożca 4
  11-034 Tomaszkowo
  NIP 742-226-32-40
  REGON 369915498
  Nr konta (mBank): PL02114011110000465236002001
 • Klientem systemu www.mjacht.pl może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • Klient ma możliwość rezerwacji jachtu na www.mjacht.pl poprzez bezpieczne wpłacenie zaliczki przez internet przy użyciu ważnej karty kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego.
 • Rezerwacja poprzez wpłatę zaliczki przez www.mjacht.pl jest wiążąca.
 • Firma jest upoważniona na podstawie zawartych umów z Właścicielami jachtów do przeprowadzania rezerwacji i bezpiecznych transakcji internetowych płatności zaliczki.
 • Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu płatności zaliczki online przez www.mjacht.pl.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • Dostępne formy płatności: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, szybkie przelewy.
 • Mastercard and Visa
 • Rezerwacja oraz płatność zaliczki przez system www.mjacht.pl jest potwierdzana w trybie automatycznym. Do klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail zawierająca nr zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane właściciela jachtu. Właściciel jachtu jest powiadamiany automatycznie przez system wiadomością sms oraz e-mail, zawierającą nr zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane klienta.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia przez klienta i właściciela jachtu rezerwację uważa się za zakończoną.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze danych do rezerwacji nie będą realizowane.
 • Rezerwacje można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Klient ma prawo zrezygnować ze złożonej rezerwacji na warunkach podanych w indywidualnej umowie czarterowej Właściciela danego jachtu. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią indywidualnej umowy czarterowej Właściciela danego jachtu na podstronie www.mjacht.pl, która zawiera informacje o danym jachcie lub jej treść może zostać przesłana na życzenie Klienta przez konsultanta www.mjacht.pl.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • W związku z charakterem świadczonych usług Klientowi, działającemu na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w brzmieniu określonym Regulaminem, jeśli Firma wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub ? w przypadku usług o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.
 • Firma jest upoważniona do odbierania od klienta wyłącznie zaliczki za czarter jachtu. Resztę kwoty należnej za czarter Klient przekazuje Właścicielowi na warunkach i w terminach podanych przez Właściciela:

  a) w indywidualnej umowie czarterowej Właściciela danego jachtu, zamieszczonej na podstronie www.mjacht.pl, która zawiera informacje o danym jachcie, lub/i
  b) w informacji przesłanej przez Właściciela danego jachtu na adres e-mail lub telefon Klienta.
 • Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy Czarteru przez Armatora, należy kierować wyłącznie do właściwego Właściciela jachtu. Reklamacje rozpoznaje Właściciel jachtu na zasadach zapisanych w warunkach Umowy Czarteru, zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Firmę przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Firmę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację dotyczącą usług Firmy można złożyć na adres poczty elektronicznej: bok@mjacht.pl lub w formie pisemnej na adres Firmy: 11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 12 lok. 17. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług Firmy powinna zawierać co najmniej: a) oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę oraz adres poczty elektronicznej) b) przedmiot reklamacji c) okoliczności uzasadniające reklamację d) oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem reklamacji Firma zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Firma rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej podanej przez składającego reklamację.
 • Kaucję za jacht Klient przekazuje bezpośrednio do rąk Właściciela jachtu w dniu odbioru jachtu, w wysokości ustalonej w indywidualnej umowie czarterowej Właściciela danego jachtu.
 • Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. wynajęcie sternika, płatny parking itp.), należność jest uregulowywana na miejscu odbioru jachtu przez Klienta.
 • Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: "RODO" informujemy, że Firma zbiera i przetwarzana dane osobowe w sposób opisany w zakładce Polityka Prywatności
 • Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Ceny podane na www.mjacht.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 • Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenie kwot wyrażonych w EURO lub USD dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Klienta lub banku Klienta.
 • Klient może zwrócić się do Właściciela jachtu w celu otrzymania faktury.
 • Wpłata zaliczki oraz rezerwacja jachtu przez klienta przez system www.mjacht.pl jest wiążąca. Właściciel jachtu ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z zawartej z klientem umowy czarterowej.
 • Firma zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji, tylko w uzasadnionych przypadkach rażącego błędu wprowadzonego przez właściciela jachtu włączając w to m.in. błąd w cenniku czy błędnej aktualizacji dostępności.
 • Firma Projekt Gorklo Sp. z o.o., która jest właścicielem strony mJacht.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść oraz warunki ofert jachtów ogłaszanych przez właścicieli na www.mjacht.pl. Właściciel jachtu ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę czarterową umieszczoną na www.mjacht.pl, włączając w to m.in. cenniki, dostępne terminy, opisy, zdjęcia, warunki czarterowe takie jak zniżki i opłaty dodatkowe.
Polityka prywatności
 • Dane Klientów zbierane są w celu realizacji rezerwacji jachtu. Są one przekazywane Właścicielowi jachtu.
 • Dane Klientów nie są udostępniane innym stronom trzecim.
Strona do prawidłowego działania używa plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie. Nie pokazuj więcej tego komunikatu